Arama

Arşiv

RayHaber

Google Adsense BLOG Sitelerinde neye bakar?


Google Adsense BLOG Sitelerinde neye bakar?
Blog siteleri zahmetsiz oldu�u i�in bir bak�mdan kolayd�r. Peki Google Adsense Blog sitelerinde neye g�re onay verir.Bu makalemizde size bunlardan bahsedece�im. ��inize Yarayaca��n�za eminim.


1) �zg�nl�k. Bunlardan en �nemlisidir yaz�n�n mutlaka ve mutlaka size ait olmas� gerekir.Google Kand�racam diye u�ra�may�n.Google bu yaz�lar� e�le�tirme ile ilgili bir �ok sistemi var.
2) Makale. Makale say�n�z 2 3 olmamas� gerekir.Benim fikrimce en az 25-30 olmas� idael olacakt�r.
3) Yaz�. �nceden HTML site kodlar� payla�t���m bir blo�um vard�.Adsense ye talep yollad���mda yabanc� i�erik mesaj� alm��t�m.Bilinmeyen dillerden uzak durun.
4) �ndeks. Google indeks say�n�z�n y�ksek olmas� gerekir.Google sizin makalelerinizin �zg�nl�۟ne var�p.�ndeks say�n�z� artt�r�r.
5) �nceleme. Adsense blog adresinizi 2 a�amada inceler.
-a) Hesap Onaylamas�: 1-2 saat i�erisinde hesab�n�z� onaylar.
-b) Sitenin �ncelemesi: Sitenin incelemesinde yaz�lar�n�z�n �al�nt� olup olmad���na bakar.Yakla��k 1 Hafta s�rer. 1 hafta sonucunda kabul edip edilmedi�inizi ��renirsiniz.
6) K�nye. Adsense kay�t olmadan �nce k�nye olu�turunuz.Adsense yanl�� bilgi verirseniz Adsense ba�vurunuz red edilebilir.
7) ܍erik. ܍eri�inizin +18 olmamas� gerekir.Hi� bir ticari anla�ma sat�� yapmaman�z gerekir.
Bu 7 a�amaya dikkat ederseniz Adsense kolayca onay al�rs�n�z.
�neri:Blog unuz adsense i�in uygun de�il ��z�m� i�in BURAYA t�klay�n�z

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder