Arama

Arşiv

RayHaber

Google Adsense mi? Partner mi?

Merhaba arkada�lar bu makalemizde nerdeyse herkesin akl�na tak�lan Google Adsense mi? Partner mi?
Google Adsense yararlar� nelerdir? diye soracak olursan�z. Adsense �demelerini g�n�de ve zaman�nda yapar.E�erki i�eri�iniz �zg�n de�ilse yani size ait de�ilse kesinlikle adsense �neririm.Peki Partner nedir? diye sorarsan�z. Partner program� anla�ma yapt��� ki�iyi sonuna kadar destekler.Partnere kat�lmak i�in �ncelikle videolar�n�z�n �zg�n olmas� gerekir.Peki her partner program� g�venlimidir? Tabiki HAYIR baz� ki�iler partner program� ile �al���p para alamam��lard�r.Peki partnerden param� nas�l �ekerim? diye soracak olursan�z.Partner paran�z� �ekmeniz i�in paypal hesab�n�z�n olmas� gerekir.Partner programlar� paralar� paypal hesab�na aktar�r.Partnere kafama g�re ba�vurabilirmiyim? HAYIR partner programlar� belli bir abone ve �zg�n video arar.E�er sizin aboneniz 1.000 ise partner program�na kabul edilmezsiniz.Partnerler adsense g�re daha fazla kazand�r�rm�? EVET partnerler adsense g�re daha �ok kazand�r�r.E�er partner program�ndaysan�z izlenme ve reklamlardan para kazan�rs�n�z.Adsense sadece reklam t�klamalar�na para verir.Partner Program�nda iseniz anla�ma yapt���n�z sponsorunuz size destek sa�lar ve sizin reklam�n�z� yapar.
Sen Hangisini �nerirsin?
Ben kesinlikle Google Adsense �neririm. Peki Neden? Adsense �ncelikle G�VEN�L�R Adsensede paran�z kalmaz.E�erki partner program�nda telif yediyseniz 40$ kazansan�z bile o para partnerinizde kal�r.T�rkiyede partner diyece�imiz hi�bir �irket yok.Partner de para alma sorunlar� ya�ayabilirsiniz.Google Adsense size paran�z� ay�n 15 inden 15ine �der.E�erki daha fazla para kazanmak istiyorum h�rs�na kap�ld�ysan�z bu h�rstan vazge�in.Partner taraf�ndan doland�r�l�rsan�z ger�ekten �ok �z�l�rs�n�z.Emekleriniz harcad���n�z vakit bo�a gider..
Bu makalemizde buraya kadard�. Umar�m akl�n�zdaki sorulara yan�t olmu�umdur.Merak etti�iniz konu var iste yoruma yazmaktan �ekinmeyiniz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder