Arama

Arşiv

RayHaber

Google Adsense Onay Almak i�in MUTLAKA Gerekenler !!

Bu makalemizde google adsense onay almak i�in mutlaka gerekenleri a��klayaca��z..
�ncelikle google gibi b�y�k bir reklam a�� olan firma ile �al��mak herkes ister. Bunun i�in gerekenler ;

1) Google adsense i�eriklerin �zg�n olmas�na bakar.T�rkiyede %55 blog i�in i�erikler �al�nt� olur.
2) Makale �oklu�u malesefki az makale ile onay alamazs�n�z. 2 makale yaz� ile olmaz. En az 30 makale gereklidir. E�er bu dedi�imi yapmazsan�z Yetersiz ܍erik uyar�s� al�rs�n�z ve red edilir.
3) Sitenizin ya�� en az 1-2 AY l�k olmal�d�r.
4)Trafik Kayna�� %60  Google gelmesi gerekir. Google di�er sosyal medya dan gelen trafiklere genellikle bakmaz.
5)Bloglarda Sitenizin 6. Ay� doldurmas� gerekir veya Adsene i�in haz�r de�il der. 6.Ay a kadar beklemenize gerek yok T�rkiyede bu kanun yoktur.Sitenizde dedi�im gibi 30 makale ve en az 1-2 ayl�k olmas� sizin i�in iyi olacakt�r.
6) G�nl�k ziyaret�i say�n�z ortalama 40-50 olursa iyi olur. 3-4 g�n i�erisinde onay� al�rs�n�z.
7)Di�er husus iste indeks say�s�d�r. Yar�m saatte 50 i�erik girmektense 24 saatte 30 i�erik girmeniz google i�in daha olumludur.
8)Bunlar tamamland� art�k adsense ba�vuru vakti. Demeden �nce k�nye olu�turunuz.
9)Sitenizin seo ayarlar�n� yap�n�z. E�er blog siteniz var ise teman�z farkl� iste,google adsense onayl� olmas�na dikkat ediniz.
10)+18 i�erik ��plakl�k i�ermemesi gerekir.Hi� bir ticari gelir veya anla�ma yapmay�n�z. Alkol,Bira resimlerinden uzak durunuz..

K�sacas�;�zg�n i�erik ve kaliteli i�erik size kazand�racak..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder