Arama

Arşiv

RayHaber

Google �st S�ralara ��kmak!


Seo uyumlu makale haz�rlaman�z okuyuculara ve Google sevdirmeniz gerekir.H�zl� indeks al�p Google da �st s�ralara ��kman�z i�in.

Seo uyumlu makale yazmak i�in T�rk�eyi g�zel kullanman�z gerekir.Yaz�n�z kolay ve anla��l�r olsun.Anahtar Kelimeleri Yaz�m�z�n Etiketler k�sm�na ekleyiniz.Konunuzla ilgili olsun.�rne�in Google Adsense ile ilgili yaz� yazd�ysan�z.Etiketlerinizin;Google Adsense,internette para kazan,Google Adsense nas�l para kazan�r�m...
Gibi tabiki bu i�i �ok abartmaman�z gerekir e�er 200 harfli bir yaz� yazd�ysan�z 5 etiket yeterli olacakt�r.Etiketler sizi yukar� ��karabilirken a�a��da d�ߟrebilece�ini unutmay�n.Fazla etiket yapt���n�z taktirde Google botlar� sizi spam olarakta g�rebilir.
Yaz�m�z� haz�rlarken mutlaka seo odal�k olmal�d�r.E�er arama motorlar�nda y�kselmek istiyorsan�z.
�rnek olarak bizim sitemiz google indekslendi�ini g�rebilirsiniz.Youtube videolar�m�zda bize destek sa�l�yor.E�erki sitenizde makaleye karar veremiyorsan�z.Google Adwords kullanabilirsiniz.
Google Adwords sayesinde ayl�k en �ok aranan kelimeler,en �ok kazand�ran kelimeleri g�rebilirsiniz.Bu sayede h�zl� indeks alaca��n�za eminim!
E�er ki i�eri�iniz KAL�TES�Z ise o i�eri�i etiketlemeden kald�r�n.Bu sizin zarar�n�za olacakt�r.Google Algoritmalar�n� geli�tirdik�e Kaliteli i�erik dahada �nem ta��yor.Kopya ba�l�k benzerli�i gibi ��klardan Kalitesiz oldu�unu anlayabilirsiniz.Okuyucuya her makalede bilgi vermeniz gerekir.
E�er bu yaz� size yararl� olduysa l�tfen payla�may� unutmay�n...

�NER� : BURAYA t�klayarak Youtube videomuzu nas�l �st s�ralara ��karabiliriz makalemizi okuyarak bilgilenebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder