Arama

Arşiv

RayHaber

Reklam verenler Blog da nelere bakar?


Blogunuzdan sadece adsense sayesinde para kazanm�yosunuz.�zel reklam teklifleri ve ba�ka adsense t�r� siteler.E�er ki adsense kazanc� sizi tatmin etmiyorsa �zel reklam verenlerden reklam alabilirsiniz.Peki reklam verenler siteyi nas�l de�erlendirir.Hangi a��lara ve konulara bakar.

1) Blog Hayran�
Blogunuzun hayranlar�n�n �ok olmas� gerekir.Blogunuzda konu payla�t���n�zda onu okumal� alt�na yorum atmal� sizin yaz�lar�n�zdan ho�nut olmal�.Bunun i�in okuyuculara �zel konular se�melisiniz.Okuyucular�n�z�n hangi konular� daha �ok okudu�unu analiz edip konunuzu ona g�re se�melisiniz.
2) Trafik 
Sitenizin ziyaret�i say�s�n� reklam verenler mutlaka �nemseyecektir. ��nk� yat�r�mlar�n� bo�a yapmak istemiyorlar.G�nl�k 60-70 ziyaret�i yeterli olucakt�r.
3) Yaz�lar
Yaz�lar�n�z kesinlikle �zg�n olmal�d�r.Reklam verenler yaz�lar�n�z�n �zg�nl�۟n� konusunu dikkatle inceler.�al�nt� i�erik ise size reklam vermez.
4) S�ralama
Blogunuzun Alexa s�ralamas� �nemlidir.S�ran�z ne kadar y�ksekse ziyaret�i say�n�zda o kadar y�ksek olur.80k ula�t���n�zda rahatl�kla onay alabilirsiniz.
      Bu makalem buraya kadar umar�m i�inize yarayacak bilgiler vermi�imdir.Okudu�unuz i�in te�ekk�r ederim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder