Arama

Arşiv

RayHaber

Youtube Sorunlar� (Genel)


Bu Makalemizde Youtube bilindik sorulara yan�t olmaya �al���cam arkada�lar umar�m meraklar�n�z� gideririm.

YOUTUBE V�DEOM +301 KALDI?
Youtube videonuzun +301 kalmas�n�n sebebi izleyenlerin organik olup olmamas�d�r. E�er siz videonuzu hile ile kast�ysan�z +301 den ��kmaz.
3.TARAF E���� NED�R?
3.Taraf e�i�inden gelir elde edemezsiniz 3. taraf e�i�i telif hakk�n� kabul etti�iniz anlama gelir. �rne�in Karde� Pay� 27.b�l�m 3. taraf e�i�i yaz�yor. O videoya gelen reklam t�klanmalar�ndan siz para kazanamazs�n�z videonun sahibi kazan�r.
YOUTUBE PARA KAZAN A�IK DE��L ?
Youtube para kazanmay� a�man�z i�in �lkenizi Amerika Birle�ik Devletleri Yap�n�z para kazanma mutlaka aktif olacakt�r.
V�DEOM NASIL HIZLI �NDEKS ALIR?
Bu soruyu nas�l youtube videomu �st s�ralara ��kart�r�mda yan�tlam��t�k. Ama �mleme siteleri kullan�n�z. Peki imleme siteleri nedir? �rne�in facebook. google+ gibi sitelerde videonuzun linkini payla��n�z.
KANALIMI NASIL �Y� B�R HALE GET�R�R�M?
�ncelikle arkada�lar profil ve kapak resminizin dikkat �ekici olmas� gerekir. Kanal�n�za ait intronuz olmas� gerekir. �ntroyu sizin yapman�z� �neririm haz�r yapan siteleri tavsiye etmem.܍eri�inizin iyi olmas� gerekir.Bunlar� yapt�ktan sonra zaten youtube sizin reklam�n�z� yapacakt�r.
YOUTUBE ADSENSE HESABIM NE KADAR S�REDE ONAYLANIR ?
Art�k �ok beklemenize gerek yok 1 g�n i�erisinde adsense onayl�yor. 1 2 saat i�erisinde para kazanma onayland� yaz�yor saat gece 12 yi ge�tikten sonra ise para kazanma ye�il oluyor kullanmaya aktif hale geliyor.
EVET ARKADA�LAR BU MAKALEM�Z�NDE SONUNA GELD�K.SORULARINIZI L�TFEN YORUMA YAZIN MUTLAKA CEVAP VER�R�Z!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder