Arama

Arşiv

RayHaber

Blog Seo Ayar� 2015 Uyarl�

Blog a�mak 1-2 dk s�rebilir. Ancak as�l macera �imdi ba�lar. Yeni bir blogun ilk i�i seo ayar� olmal�d�r. Peki seo nedir?
SEO yani "Arama Motoru Optimizasyonu" sitemizin ve makalelerimizin Google'da �st s�ralara ��kmas� i�in yap�lan �al��malara denir. Bu ama� daha fazla kitleye ve ziyaret�ilere ula�may� hedeflemektedir. Blog seo ayar� nas�l yap�l�r?1) Blogunuzu Dizinlerde Listeleyin ;
Blog olu�turduktan sonra yapman�z gereken ilk i�, blogunuzu arama motorlar� taraf�ndan fark ettirmektir. Bu i�lemi yapmazsan�z blog adresiniz arama motorlar� taraf�ndan indexlenmez ve ziyaret�i �ekmez.
- Blogger Hesab�n�za Giri� Yap�n.
- Ayarlar > Temel > Gizlilik k�sm�n� a�a��daki gibi uyarlay�n.
Sitemiz arama motorlar� taraf�ndan g�r�nebilir.

2) Blog Ba�l��� ve A��klama
Ayn� men�den devam edelim. Bu k�s�ma �nemli Blog ba�l��� arama motorlar�nda isminizin nas�l g�z�kece�ini belirler. A��klama ise blogunuz hakk�nda yazd���n�z k�sa bilgileri g�sterir.
3) �zel Robot Ba�l�klar�
Blog'un en iyi seo arac� diyebiliriz. Bu men�ye ula�mak i�in;
Ayarlar >> Arama Tercihleri >> �zel Robot Ba�l�k Etiketleri  bu �zellik yanl�� kullan�ld���nda blog sitenizin gerilere d��mesine sebep olur.
A�a��daki resimde oldu�u gibi kutucuklar� i�aretleyin.

Bu i�aretleme ile ne yapm�� olduk?
Anasayfam�z�n daima indexlenmesini,yay�nlar�m�z�n ve ar�ivlerimizin daima google'da olmas�n� istedik. noodp kodu ise DMOZ gibi a��k kaynak kodlu sitelere kendi sitemizi eklediysek, oradaki a��klamalar�n ana sayfada g�r�nt�lenmesini istemedi�imiz anlam�na gelmektedir.


4) Robot.txt Dosyas�
Bu dosya k�saca ana sayfada indexlenmek istedi�imizi g�sterir.
Ayarlar >> Arama Tercihleri >> �zel robot.txt
Alt k�s�mdaki kodu aynen yap��t�r�n. Blogisminiz yazan yeri d�zenleyin.
User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:
User-agent: *
Disallow: /search
Allow: /
Sitemap: http://www.blogisminiz.com/feeds/posts/default?orderby=updated


De�i�iklikleri Kaydet butonuna basarak i�lemimizi bitiriyoruz.

5) Seo uyumlu tema
En son yapman�z gereken ve en �nemli olan konu diyebiliriz. Blogger'�n sunmu� oldu�u temalar�n seo puan� y�ksek de�ildir. �nternetten seo uyumlu blog temalar� bularak d�zenleyebilirsiniz. Merkezihersey'in kullanm�� oldu�u tema �uan en iyi blog temas� diyebiliriz. ( Sitemizde misafir yazarl�k yapabilirsiniz. Bu sizin arama motorlar�nda �st s�ralara ��kman�z� sa�lar)

Ba�langݍ seo ayar�m�z bitmi�tir. Umar�m yararl� bir makale olmu�tur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder