Arama

Arşiv

RayHaber

Blogger �zel Tema Arka Plan De�i�ikli�i


Ben de dahil olmak �zere bir�ok ki�i �zel tema kullan�yor. Bu temalar� kullanmak i�in bir�ok neden mevcut. En basitinden seo puan�n y�ksek olmas� veya g�r�n�ߟn ho� olmas�. �zel teman�z�n arka plan�ndan s�k�ld�ysan�z do�ru adrese geldiniz. Pek arka plan� nas�l de�i�tirece�iz ?

1. Blogger Kumanda Paneline Giri� Yap�n.
2. �ablon  -> HTML'yi d�zenle k�sm�na t�klayarak kodlar� a�al�m. ctrl+f tu�lar�na basarak "b:skin" kodunu taratal�m.
2 kod aras�ndaki "... " t�klayarak kodun tamam�n� g�r�nt�leyin.
"background:" sonraki url blogumuzun arka plan�d�r. 
3. http://tinypic.com/   adresine gidelim. Y�kleyece�imiz arka plan� tinypic'e atal�m. Upload now tu�una basarak y�klemesini bekleyelim.
Y�klendikten sonra bize linkler sunucak. Sonu .jpg ile biteni kopyal�yoruz. 
Resimde g�rd�۟n�z yere kodu yap��t�r�yoruz ve �ablonu kaydete bas�p i�imizi bitiriyoruz.

Okudu�unuz i�in te�ekk�r ederim. Umar�m i�inize yarar bir makale olmu�tur.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder