Arama

Arşiv

RayHaber

Payla�t���n�z Makaleyi Daha Fazla Ki�iye Okutun.


Benim gibi yeni bir blog yazar� iseniz, makalenizin okunma say�s�n� artt�rmak ve sitenizin ziyaret�i say�s�n� artt�rmak istersiniz.(Tabi ki d�zenli ve �zg�n �al��t���m�z da google bizi farkediyor.) Peki nas�l yap�caz ? Payla�t���m�z makaleyi daha fazla ki�iye okutmak i�in sosyal imleme kullanmal�y�z. Peki sosyal imlemeyi nas�l yapaca��z?
1) Chrome Web Ma�azas�n� A��n.
Arama k�sm�na Addthis yaz�yoruz ve Google Chrome ekliyoruz.


2) Addthis Kullan�m�
Kendi Blogumuzdan istedi�imiz yaz�y� a��yoruz.
Sa� �ste ��kan + i�aretine t�kl�yoruz. Bize sosyal imleme yapabilece�imiz siteleri sundu. Tabi ki hepsi bu kadar de�il. More tu�una basarak daha fazla sosyal medya sitesi g�rebilirsiniz. �rne�in; Facebook'a t�klayarak yaz�n�z� payla�abilirsiniz.
Okudu�unuz i�in te�ekk�r ederim. Umar�m size yarar� dokunur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder