Arama

Arşiv

RayHaber

Sitenizin Ziyaret�i Trafi�ini Azaltacak �nemli Unsurlar

Bir�ok site admini,blog yazar� trafi�ini artt�rmak i�in elinden geleni yapar. Sabahlara kadar oturup e�siz konular g�zel bilgiler aray���na girer. Herkes makalesini yaz�yor. Kendinizce g�zelde oluyordur elbette, peki ziyaret�i ne d�ߟn�yor? Sitenizin ziyaret�i trafi�ini azaltacak �nemli unsurlar


1) Sitenize uzun yaz� yazmak
Sitenize s�k�c� uzun yaz�lar yazmay�n. Baz� yaz�lar d�n�p dola��p ayn� yere geliyor, ziyaret�iyi s�k�yor. E�er ki anlatmak istedi�iniz uzun ise yaz�n. Tabi ki d�z bir �ekilde yazmay�n. Seo uyumlu makale unsurlar�ndan biride uzun yaz�lar� b�lmektir. Ara ba�l�klar atarak okuyucunun arad���na daha �abuk ula�mas�n� ve sitenizde daha uzun kalmas�n� sa�layabilirsiniz.
2) Ba�l�k
Ba�l�k en �nemli unsurdur.Ba�l���n�z dikkat �ekici olmal�d�r. �rne�in; Google adsense para kazanma bu konuyu herkes biliyor. Bunu tekrarlaman�n anlam� kalmad�. Bunun yerine ba�l���n�z google adsense kazanc�n�z� 2 kat�na ��kar�n olabilir. Tabi ki ba�l���n�z ile i�eri�inizin uyu�mas� gerekir. 
3) Kendinizden bahsetmeyin.
Site kullan�c�lar�n �o�u kendisinden bahsetmeyi sever. Okuyucu sizi tan�mad��� i�in s�k�l�r. Siz konunuza odaklan�n ve yaz�n. Kendi hayat�n�zdan bahsetmeyin.
4) Reklamlar� abartmay�n.
Reklamlar� makale i�inde bulundurmay�n. �nsan�n i�ini kapat�yor. Bir de kapanmayan reklamlar var. Sitenizi yava�lat�r. Okuyan ki�i direk ��kabilir. Buna dikkat edin!
5) Yorumlar� onaylamamak ve cevap vermemek
Makalenizin alt�na yaz�lan yorumlar� mutlaka onaylay�n. E�er ki soru soran olursa cevaplay�n. Yorumlar� silip atmay�n. Bu sizin ziyaret�iye ne kadar �nem verdi�inizi g�sterir.
6) �lk paragraf
Yaz�n�z�n i�eri�i ne kadar �nemliyse ilk paragrafta o kadar �nemlidir. Okuyucu ilk paragraftan ho�nut kalmay�p sayfay� kapatabilir. Belki yaz�da arad���ndan fazlas�n� bulacakt�. �lk paragrafta konunuzla ilgili soru sorun ve cevab�n� yaz�n. Bu ziyaret�i say�n�z� artt�racakt�r.
7) Karma kar���k i�erik
Makalelerinize kategori belirleyin rastgele payla�may�n. Ziyaret�i arad���n� h�zl� bir bi�imde bulsun. E�er ki bu hataya d��t�yseniz mutlaka d�zeltin. merkezihersey sitemde konular� yan tarafa a��k bir bi�imde yazd�m hemde kategorileri belirttim. Siz de bunu yapabilirsiniz.
8) Program olu�turmak
Yaz�lar�n�z� ne zaman ve hangi aral�klarda payla�aca��n�z� se�in. Haber siteniz yok ise �ok s�k i�erik girmenin anlam� da yok. Bir zaman sonra konu bulmakta zorluk �ekebilirsiniz. Site veya blog hevesini alamadan b�kabilirsiniz. D�zensizlik ziyaret�i kayb�na neden olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder