Arama

Arşiv

RayHaber

Yaz�n�z i�inde kodunuzu i�aretlemek!

Her g�n binlerce blog yaz�s� yaz�l�yor.Vermek istedikleri kodu d�z olarak
yap��t�r�yolar. Bir ziyaret�i g�z�yle bakt���m�zda g�r�nt� kirlili�inden 
ba�ka bir�ey de�il. peki kodu nas�l i�aretliyecez? Bunun i�in her bilgisayarda
bulunan word dosyas�ndan yard�m al�caz.
Yaz�n�z� word dosyas�nda yaz�n.

1) Word Dosyas�na Kodunuzu yap��t�r�n.
Yaz�n�zda kodu yap��t�raca��n�z b�l�me geldi�inizde herhangi biyerden kod al�n.
�RNEKT�R.
Yukar�daki gibi �st�ne ister kendi kodunuzu yap��t�r�n. �ster b�rak�n.
A�a��daki fotograf word dosyas�ndan bir g�r�nt�.


K�sa ve �z anlat�m oldu. Kolayl�kla yapabileceksiniz.

 Yaz� i�inize yarad�ysa l�tfen payla�may�  unutmay�n.

Sorular�n�z� yoruma yazabilirsiniz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder