Arama

Arşiv

RayHaber

Ziyaret�ileri Sitenizde Daha Uzun Tutun


Bir�ok site admini ziyaret�iyi sitesinde fazla tutman�n yollar�n� arar. Bunun i�in elimize m�zeleri alal�m. �nsanlar yeni bilgi ��renmek ve g�rsel haf�zas�n� geni�letmek i�in m�zelere giderler. Sitenizi bir m�ze gibi d�ߟn�n ziyaret�iler konular�n�z� okumaktan zevk al�yor. Peki ziyaret�ileri sitemizde nas�l daha uzun tutar�z?


1) Ba�lant� Listesi Olu�turmak
Blog yazarlar�n�n bir�o�u bunun �nemini bilmiyor. Ba�lant� Listesi sayesinde yaz� ba�l�klar�n�z daha iyi g�z�k�r. Ziyaret�i di�er sayfalarla u�ra�madan gezintisini yapar. Ek bir bilgi olarak google adsense taraf�ndan onaylanmayanlar bu y�ntem ile �ans�n� artt�rabilir.
Ba�lant� listesi olu�turma ;
Yerle�im > Gadget Ekle > Ba�lant� listesi
2) Kategorilere Ay�rmak
Yazd���n�z makaleleri belli ba�l�klara ay�r�n. �rne�in; Teknoloji,Google Adsense,Blog bu sayede ziyaret�iler arad���na daha �abuk ula�acak.
3) Bunlarda dikkatinizi �ekebilir
Blogger'�n sunmu� oldu�u temalar� kullananlar LinkWithin uygulamas� sayesinde sitelerine ekleyebilir. Etiket �zerinde toplanm�� konular� listeler. �rne�in; Google adsense �zerinde toplanm�� konular� yans�t�r. 
4) Ba�l�k
Ba�l�klar�n�z dikkat �ekici olmal�d�r. �rne�in; Google adsense para kazanmak, yerine Google adsense'dan ayl�k 1000 TL nas�l kazan�l�r? olabilir. Herkesin bildi�i konuyu renklendirmeniz gerekir. 2015 y�l�nda Google adsense'dan para kazanmay� bilmeyen kalmad�. Tabi ki yalan ba�l�klar ile kimseyi kand�rmay�n.Sadece �rnek olarak verilmi�tir.
5) Ara vermek
Ara vermek esas�nda seo kural�d�r. Makaleniz uzun ise ara ba�l�klar atarak okuyucuyu rahatlatmal�s�n�z.Ziyaret�i sonu� odakl�d�r. Arad���n� bulmak ister. D�z bir yaz� yerine ara ba�l�kl� yaz� daha �ok okunur.
6) �rneklendirme
Yaz�n�zda ziyaret�inin daha iyi anlamas� i�in �rnekler verin. Kendinizi ��retmen gibi d�ߟn�n. Sitenizi ziyaret edenler ��renci onlara ��retmek zorundas�n�z.
7) D�zen
Blog yazar� d�zenli olmak zorundad�r. Sitenin arka plan�n� i�eri�ini payla��m zaman�n� iyi ayarlamal�d�r. Siteniz ��k ve dikkat �ekici olmal�d�r.
8) ܍erik
Paragraf�n�z� uzun tutmay�n. Ziyaret�iyi oyalamay�n direk konuya girin. Yaz�lar�n�z� �zenli ve d�zenli tutun. G�rsel mutlaka ekleyin. �nsanlar g�rerek daha iyi anl�yor. ( Ben g�rseli bol bir i�eri�i okumay� �ok severim.) ܍eri�iniz de argo k�f�r kullanmay�n. i�eri�iniz bir �ok blog da veya site de yaz�lana benzemesin. Bunun i�in forum sitelerini veya b�y�k bloglar� takip ederek eksiklerini g�r�n. Bu eksiklerden makale ��karmaya �al���n.
9) Sitenizi h�zland�r�n
Siteniz de fazla reklam kullanmay�n. Sitenin h�z�n� yava�lat�r. Makale i�inde reklam bulundurmay�n. �zenle yaz�lan makaleler bu y�zden heba olabiliyor. Reklam�n�z� yan taraflara �st taraflara koyun. Reklam dikkatini �ekiyorsa ziyaret�i zaten t�klar. Zorlaman�n anlam� yok!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder