Arama

Arşiv

RayHaber

Youtube'mu Daha �ok Kazand�r�r? Site mi?

Bir�ok ki�inin akl�n� t�rmalayan Youtube'mu Daha �ok Kazand�r�r? Site mi? sorusuna a��kl�k getirece�iz.
�ki unsurunda kazand�rd���n� biliyoruz. Ama bunlar aras�ndaki fark� bilmiyoruz. Yapt���m ara�t�rmalara g�re internet sitesinin daha �ok kazand�rd���n� g�rd�m. Bunlar� okuyarak de�il adsense a�arak denedim. Akl�n�za okumu� okumu� yaz�yo gelmesin :).
YOUTUBE
Youtube daha �ok para kazanma olas�l��� olan bir sitedir. �lla ki Google Adsense'den kazanacaks�n�z diye bir�ey yok. Bunun i�in ek partner kanallar� mevcut. Youtube neden az kazand�r�yor? Bunlar�n en ba��nda gelen Youtube'un herkese para kazanma olas�l��� sa�lamas�d�r. Hi� abonesi olmayan youtube kanal� bile para kazan�yor. Bu t�klama ba��na maliyeti b�y�k oranda d�ߟr�yor. Youtube belli bir aboneye veya izlenmeye ula�m�� kanallar�, para kazanmaya a�mas� gerekir. Bundan dolay� youtube kullan�c�lar� b�y�k partner kanallar ile anla��yor. ( Youtube Partner Arayanlar Buraya yaz�m� okumak i�in t�kla )
�nternet Sitesi
Para kazanmay� a�man�n youtube kadar kolay olmad���n� g�steren unsur. Google adsense internet sitelerini iyi inceler. Bundan dolay� inceleme s�resi 1-2 haftay� bulur. Bir�ok ki�i Google Adsense taraf�ndan onay alamad��� i�in internet sitelerindeki tbm (t�klama ba��na maliyet) oran� daha y�ksektir. Tabi ki internet sitesini tutturmak o kadar kolay de�ildir. Youtube'da hi� akl�n�za gelmeyen video 1. s�raya ��karken internet sitesinde bu biraz zaman alabilir. Blogger kullan�c�lar� bu y�nden �ansl� google blog yazanlara daha �ok t�lerans ge�iyor diyebiliriz.
Umar�m akl�n�zdaki sorulara yan�t olmu�tur. Tabi ki ikisininde en ba��nda emek geliyor. Emek vermeden ekmek olmaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder