Arama

Arşiv

RayHaber

Programlama Dersleri - 1 Algoritma

PROGRAM YAZMA A�AMALARI
- Problemi Belirleme ve Anlama
- Algoritma Haz�rlama
- Program Geli�tirme
- Program� Y�r�tme ve De�erlendirme
ALGOR�TMA
Bir problemin ��z�m�nde izlenecek yolun ad�mlar halinde yaz�lmas� ile olu�turulur.Bir i�i yapmak i�in tan�mlanan belli ba�lang�c� ve sonu olan i�lem ad�mlar�d�r.Algoritma bir program yazmaya ba�lamada �nceki en �nemli ad�md�r.Algoritmas� iyi olmayan biri,program yazmakta ba�ar�s�z olur.
�RNE��N
Algoritma �rnek

Yanda g�rd�۟n�z resim basit bir algoritma �rne�idir.Kendimize bir ama� belirledik.
SORUN : Lamba �al��m�yor.
�HT�MALLER : Lamban�n fi�i tak�l� m�? EVET/HAYIR
( Hay�r ise fi�i tak)
( Evet ise Ampul� kontrol et )
�HT�MALLER : Ampul patlak m�? EVET/HAYIR
( Hay�r ise yeni bir lamba al )
( Evet ise ampul� de�i�tir )
Yukar�da ve resimde g�rd�۟n�z gibi b�t�n ihtimaller g�z �n�nde bulundurmam�z gerekir.
Algoritma geli�tirmek i�in code.org sitesine kay�t olabilirsiniz.�e�itli oyunlar bilmeceler ve anlat�mlar ile algoritmay� daha iyi anlayacaks�n�z.Direk program yazmaya ba�lamadan �nce matematiksel zekan�z� geli�tirmeniz gerekir.
�RNE��N
Algoritma �rnek
1) �lk kareden ba�la
2) Bir kare ileri git
3) Kareyi doldur
4) Bir kare ileri git
5) Bir kare a�a�� git
6) Kareyi doldur
7) Bir kare geri git
8) Bir kare geri git
9) Kare doldur
10) Bir a�a�� git
11) Bir kare ileri git
12) Kareyi doldur
13) Bir kare ileri git
14) Bitti

ALI�TIRMA
Algoritma �rnek

Yukar�daki �rnekte yapt���m�z �al��may�, yandaki foto�rafta da uygulayabilirsiniz. Kendinizi algoritma konusunda geli�tirebilirsiniz.
�al��malar� ad�m ad�m yoruma yazabilirsiniz. Kolay gelsin..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder