Arama

Arşiv

RayHaber

Google �in Seddini A�maya �al���yor

Ge�ti�imiz d�nemlerde sans�r uygulamalar� nedeniyle, �in h�k�meti ile s�rekli ters d��en Google, anla�ma yoluna gidiyor. D�nya bas�n�nda yer alan s�ylentilere g�re Google play Store'un �in versiyonundaki uygulamalar �in h�kumetinin onay� do�rultusunda yay�na a��labilir. 2016 �ubat ay� �u anki a��lma tavimi olarak s�yleniyor.

Store yasakl� ama Android en �ok kullan�lan sistem.
Google Play Store �in de yasaklanan bir hizmet olsa da, asl�nda Android �in �zerinde en yayg�n kullan�lan i�letim sistemi. Google bu i�letim sisteminin sahibi olmas�na ra�men, �indeki pazar pay� beklentinin �ok �ok alt�nda. Bu duruma uzun s�re seyirci kalamayan Google 2010 y�l�ndan beri pek ses ��karmad��� yasaklar ile ilgili olarak, �lke ile anla�ma yoluna gitmeye ba�lad�. Bu ba�lamda att��� ilk ad�m �inli �irketleri yat�r�m kapsam�na almak oldu.
2015 y�l�nda �inden gelen aramalar 5 kata yak�n art�� g�sterdi.
2008-2009 d�nemlerinde �inden �ekilme karar� alan dev �irket, bu karar�n� 2015 y�l�nda bozdu ve tekrardan �in piyasas�na girmeye ba�lad�. Google Trends verilerine g�re bu y�l �in trafi�i yakla��k 5 kat art�� g�sterdi.

Benzer senaryolar T�rkiye'de de ya�and�
Bu durumun benzeri ge�ti�imiz y�llarda �lkemizde de ya�anm��t�. Belirli hizmetlere uzun s�reli eri�im yasaklar�n� s�k�a g�rmeye ba�lam��t�k. Fakat son y�llardaki g�r��meler neticesinde, bu durum a��lm��t�. Hatta bu yasak durumlar�n�n a��lmas�n�n ard�ndan Google, T�rkiye'deki mevcut servislerindeki ek �zelliklerini de hayata ge�irmeye ba�lad�.  �rne�in Youtube �zerinden amat�r yay�n yapan kullan�c�lara adsense hizmeti, yasaklar�n neticelendirilmesi sonras�nda a��lan bir �zelliktir.

Di�er �lkelerde durum nas�l
Google ve hizmetlerini yasaklayan �lkeler aras�nda en �ok �ne ��kan �lkeler T�rkiye ve �in olsa da, asl�nda dev arama motorunu yasaklayan sadece biz de�iliz. �rne�in �ran �zerinden halen daha zaman zaman yasaklar ya�anmakta. Zaman zaman Rusya �zerinden eri�im k�s�tlamas� haberleri de g�ndeme gelmekte. Bu ba�lamda Rusya �zerinden ge�mi�te gmail eri�iminin bir d�nem yasakland� da bilinmekte.

Yazar hakk�nda: Bu yaz� �amil �il taraf�ndan Merkezi Hersey okuyucular� i�in yaz�lm��t�r.
Misafir yazar olmak i�in ; Buraya T�klayabilirsiniz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder